Stedebouwkundige en projectleider

Op deze pagina een overzicht van mijn werk als (interim) stedebouwkundige en projectleider; tot en met 2015.

Gemeente Best (2015)

Tijdelijke invulling van de solo-functie van stedebouwkundige. Advies over de volle breedte, van ruimtelijke strategie tot uitbreidingsplannen tot kleine afwijkingen van het bestemmingsplan.

Gemeente Uden (2014)

Terug bij de gemeente Uden. Net als in 2011 vulde ik het bestaande team aan, nu voor het opstellen van stedebouwkundige adviezen en kaders bij projecten in Uden Zuid en diverse afwijkende bouwverzoeken.

Gemeente Valkenswaard (2013-2014)

Opstellen stedebouwkundige adviezen en kaders bij diverse projecten.

  • Beeldkwaliteit Linten en Entrees
  • Visie Maastrichterweg
  • Stedebouwkundige randvoorwaarden voor diverse bouwinitiatieven
  • Diverse kleine adviezen

Bij deze gemeente heb ik van 2001 tot 2009 ook als stedebouwkundige gewerkt.

Gemeente Veldhoven  (2012)

Opstellen stedebouwkundige adviezen en kaders bij projecten

Kavelpaspoorten Oerle Zuid

Alle info over bestemming, beeldkwaliteitseisen, procedure aankoop en dergelijke leesbaar verwerkt in een zogenaamd Kavelpaspoort per kavel. Oerle Zuid is een uitbreiding van Veldhoven aan de westzijde van de huidige kern, bij Oerle.

(klik op een kavel om het kavelpaspoort te downloaden)

Stedebouwkundige advisering actualisering bestemmingsplan Veldhoven Noord.

Stedebouwkundige visie, dossierstudies en uitwerking voor de verwerking van het noordelijk stedelijk deel van Veldhoven in één actueel digitaal bestemmingsplan.

Woningbouw Kemphaan

Stedebouwkundige opzet voor de herinrichting van een terrein waar tijdelijke schoolunits stonden. Nieuwe invulling bevat woningen, groen en parkeervoorzieningen. Inmiddels is in samenspraak met de buurt een optie gekozen en is het bestemmingsplan voor de locatie vastgesteld.

Gemeente Uden    (2011)

Opstellen stedebouwkundige adviezen en kaders bij projecten

Park Maashorst

Stedebouwkundige visie en verkavelingsschetsen voor Ambitiedocument en Gebiedsprofiel bij ontwikkeling woongebied tussen natuurgebied en nieuw ziekenhuis. Neerzetten van een robuust groen kader waarbinnen in grote vrijheid kan worden ontwikkeld. 

Centrumplan Hoek Promenade

Stedebouwkundige kadernotitie stedenbouw en beeldkwaliteit voor ontwikkeling westzijde winkelgebied: afronding kernwinkelgebied en ruimte voor ‘trekkers’.

Bedrijventerrein Loopkant-Liessent

Voltooien visie op beeldkwaliteit. Stedebouwkundige visie bij bestemmingsplan.

Uitleg aan ondernemers voor (onder andere) het gezamenlijk ontwikkelen van een ‘Consumentenboulevard’: gemeente verzorgt herinrichting openbare ruimte en geeft richtlijnen/ideeën voor herontwikkeling van panden in de vorm van een Beeldkwaliteitsplan.

Gemeente Eindhoven, Gebiedsprogrammering    (2009-2011)

Opstellen stedebouwkundige adviezen, integrale visies en kaders

Ontwikkelingsvisie Kronehoef

Integrale ontwikkelingsvisie als overzicht van bestaande projecten en initiatieven en als toetsingskader voor nieuwe ideeën en initiatieven voor de buurt.

Programma van eisen en Beeldkwaliteitsplan HOV2

Stedebouwkundig advies voor Programma van Eisen en Beeldkwaliteitsplan (plus eindredactie) voor HOV2. HOV2 is de tweede hoogwaardige openbaar vervoer verbinding van Eindhoven, tussen Nuenen en de HighTechCampus. Een nieuwe link in een groeiend netwerk.

Gebiedsprogramma’s stadsdelen

Stedebouwkundig/planologische advisering voor gebiedsprogramma’s voor de stadsdelen Centrum, Woensel Noord en Woensel Zuid.

In een gebiedsprogramma staat beschreven wat de ontwikkelingen en kansen zijn in een stadsdeel voor de komende 2 tot 4 jaar. Het voegt geen nieuwe aspecten toe, maar brengt per stadsdeel samenhang aan tussen bestaand beleid, bestaande visies, (raads)programma’s en projecten, vanuit verschillende disciplines: sociaal-maatschappelijk, economisch, cultureel, ecologisch en ruimtelijk. De gebiedsprogramma’s zijn niet alleen een bundeling van gemeentelijk beleid en projecten, maar ook initiatieven en ideeën van partnerorganisaties in de stad zijn erin meegenomen.   

Dorpsvisie Acht

Stedebouwkundig advies en begeleiding van lokale ‘Groep 68’ bij het opstellen van een visie voor het woongebied van Acht.

Kaderstelling ‘As van Stratum’

Samenstelling notitie over ‘As van Stratum’, verbindende lijn door het stadsdeel. Opgesteld op verzoek Bewonersplatform Stratum. Analyse en visie voor toekomstige ontwikkeling.

Paterskerk

Aanzet tot stedebouwkundig kader voor ontwikkeling gebied rond Paterskerk, kansen en wensen.

Gemeente Valkenswaard    (2001-2009)

Opstellen stedebouwkundige adviezen, verkavelingen; projectleiding

  • Actualisering en digitalisering bestemmingsplannen
  • Procesmanager “Gebiedsvisies”: ontwerpen werkproces en implementatie van een systematiek voor visies voor inbreidingsplannen.
  • Projectleider Nieuwbouw Scholen­gemeen­schap Were Di, Masterplan Centrum, Herbestem­ming LTS, Herinrichting Markt en diverse gebiedsvisies.

Gemeente Breda, 1999-2001

Junior Stedebouwkundige

Opstellen stedebouwkundige adviezen.

Ontwikkelingsvisie Kom Teteringen

Bestemmingsplan Kom Teteringen; Bestemmingsplan Buitengebied Teteringen